Sau mỗi mùa thu hoạch, nông dân thường đốt rơm rạ ngay tại cánh đồng gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đây là nguồn nguyên liệu rất có giá trị, có thể mang lại lợi nhuận cao. Nếu biết tận dụng làm nấm, phân bón hay mang bán.
Huy Trần
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments