Hôm nay Khảo sát 1 Nông Nghiệp Sạch - vào Phong Điền, Quảng Điền... 

Báo cáo :

- Sân ủy ban xã Quảng Phước huyện Quảng Điền vẫn ngập nước

 Bèo tây phủ kín đồng ruộng khi nước rút

- mưa bắt đầu to từ 7/11 ở cả 3 điểm giao gà 

- Đường về Quảng Trị mưa khá to

Thêm huyện A lưới toàn đồng bào dân tộc 100 hộ, 3 huyện thị xã còn lại mỗi nơi 300 hộ. 

Điều ước rất gọn bây giờ : Chúa thương - Nước rút - Bình an. 

Nước mắt lặng lẽ chảy dài,

Dặn nhau:

11/11 bão vào nhớ cẩn thận các anh nhé
15/11 Khảo Sát 2 Nông Nghiệp Sạch vào Huế

NNS IT
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments